Ειδοποίηση Ιδιωτικότητας για τα ΟΠΣ 2014-2020 και ΠΣΚΕ (Privacy Notice)

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον σκοπό αυτό συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων σχετικά με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 679/2016 (εφεξής, «ΓΚΠΔ»), τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων και τις διαδικασίες που τηρεί το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και συνάδουν με τον ΓΚΠΔ.

 

 1. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που αφορούν στη διαχείριση των προγραμμάτων του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (εφεξής, ΕΣΠΑ) και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (εφεξής, Χ.Μ. ΕΟΧ) και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση. Η υποστήριξη της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων αυτών πραγματοποιείται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (εφεξής, ΟΠΣ 2014-2020) και το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (εφεξής, ΠΣΚΕ). Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αφορούν σε ωφελούμενους προγραμμάτων και σε υπαλλήλους δικαιούχων, φορέων υλοποίησης, διαχειριστικών αρχών, διαχειριστών προγραμμάτων και ενδιάμεσων φορέων, και περιλαμβάνουν ιδίως: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, ΑΦΜ, αρμόδια εφορία, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο, διεύθυνση επικοινωνίας, θέση εργασίας/ειδικότητα, βιογραφικά σημειώματα, ποινικά μητρώα, βεβαιώσεις εργοδοτών, αποδεικτικά σπουδών και επαγγελματικής εμπειρίας, έναρξη ανεργίας, αριθμό κάρτας ανεργίας, καθεστώς εργασίας, καθεστώς εκπαίδευσης, μορφωτικό επίπεδο, καθώς και στοιχεία σχετικά με ένταξη σε μειονεκτούντα άτομα/ευάλωτη ομάδα.

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο ΟΠΣ 2014-2020 και το ΠΣΚΕ γίνεται αποκλειστικά για τον παρακάτω σκοπό: τη διαχείριση των προγραμμάτων και της άσκησης αξιολόγησης και ελέγχου ως προς την εν λόγω διαχείριση.

 

 1. Νομική βάση για την επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο ΟΠΣ 2014-2020 και το ΠΣΚΕ εδράζεται σε τρεις νομικές βάσεις επεξεργασίας::

 

 

 1. Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

 

Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που ορίζει o N.4314/2014 και ο Ν. 4624/2019.

 

 1. Αποδέκτες προσωπικών δεδομένων

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας που υλοποιεί, ενδέχεται να κοινοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται στους: Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (για σκοπούς του Προγράμματος Διαύγεια), Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Υπουργείο Οικονομικών Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου, Υπουργείο Δικαιοσύνης, Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων.

 

 1. Πηγές προσωπικών δεδομένων, άλλες από τα υποκείμενα των δεδομένων;

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας που υλοποιεί, ενδέχεται να συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται από τις ακόλουθες πηγές δεδομένων: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων,ΟΑΕΔ.

 

 1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων διασφαλίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων που τελούν υπό επεξεργασία στο πλαίσιο του ΟΠΣ 2014-2020 και του ΠΣΚΕ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και φροντίζει τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων τους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:

 

 1. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους τυγχάνουν επεξεργασίας, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

 2. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που είναι ανακριβή ή ελλιπή

 3. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις,

 4. φορητότητα των δεδομένων τους, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την απευθείας αποστολή τους σε τρίτο.

 

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

 

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας που υλοποιεί ο φορέας έχει οριστεί (Απόφαση του Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπ’ αριθ. 61673 – 11/06/2019) ο κ. Ρούσκας Οδυσσέας, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2103742039, email dpoespa@mnec.gr). Αναπληρώτρια Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων έχει οριστεί η κα Μιχαηλίδου Σωτηρία, στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (τηλέφωνο επικοινωνίας 2103742041, email dpoespa@mnec.gr).

 

 1. Αρμόδια Εποπτική Αρχή

Σε περίπτωση που τα υποκείμενα των δεδομένων θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους, έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων(www.dpa.gr, 2106475600).